Volby 2022

PROGRAM

Kompletní program, s kterým kandidujeme v září do zastupitelstva města Olomouce.
Sledujte nás a naše programové priority na našich sociálních sítích.

1. Zelené město pro život

Vysadíme stromy po celém městě tak, aby na všech důležitých místech poskytovaly stín a zlepšovaly městské ovzduší. Prověříme i místa, kde to údajně “nejde”. Zajistíme, aby rozvody elektřiny, plynu nebo tepla u všech budoucích staveb a rekonstrukcí vedly pod chodníky, nikoli pod zelenými pásy se stromy.

Prosadíme, aby pečlivé hospodaření s dešťovou vodou mělo ve všech městských investicích, stavbách a rekonstrukcích absolutní prioritu.

Zlevníme provoz škol, školek a úřadů investicemi do ekologicky udržitelných energetických řešení. Půjde zejména o instalaci fotovoltaických panelů či tepelných čerpadel.

Podpoříme zelené, zastíněné vnitrobloky s vodními prvky budované komunitně a s podporou radnice (komunitní záhony, nové stromy, posezení, sběr dešťové vody).

Budeme odpovědně hospodařit s městskou půdou. Postaráme se o pestrost rostlin na městských pozemků.

Proměníme odpad na surovinu! Vytvoříme systém sběru gastroodpadu (zbytků jídel z kuchyní, jídelen, restaurací i domácností) a využijeme jej v bioplynové stanici, která odpady využije jako energetický zdroj.

Na všech akcích pořádaných městem zavedeme třídění odpadu a posílíme prvky udržitelnosti (recyklovatelné kelímky, podpora místních obchodníků a podnikatelů, bez obalu).

Umožníme městským úředníkům i politikům jezdit v rámci pracovních aktivit po městě na kole. Zajistíme, aby se zaměstnanci města mohli využívat cyklodopravu také při pohybu mezi pracovišti.

Radnice půjde občanům příkladem v třídění odpadu, ale i v dalších podstatných prvcích udržitelného rozvoje města.

Zlepšíme podmínky pro aktivní pobyt v ulicích města, na náměstích, v městských parcích a olomouckých sídlištích a předměstích.

Postaráme se o to, aby si každý občan nebo návštěvník Olomouce mohl bez problémů odskočit na WC nebo si nabrat pitnou vodu. Veřejné toalety a „pítka“ se stanou standardní součástí vybavení veřejného prostoru.

Posílíme rekreační potenciál olomouckých parků a řek. Doplníme zelený prstenec parků kolem centra města. Podpoříme vznik parku na Dlouhé a další podobné projekty.

Zaměříme svou pozornost na dětská hřiště. Volbou správných materiálů podkladů a herních prvků, stejně jako zastínění, zmírníme přehřívání hřišť a hrajících si dětí v letních měsících. Vysázíme v okolí hřišť vegetaci, zřídíme pítka a toalety.

 

2. Udržitelná doprava pro všechny

Zajistíme bezpečnou a spolehlivou dopravu pro všechny. Své místo v dopravním mixu bude mít veřejná doprava, chodci, cyklisté, automobilová doprava i parkování.

Zajistíme koordinaci uzavírek silnic a chodníků tak, aby Olomouc zůstala i během oprav a rekonstrukcí stále dobře průjezdná.

Obnovíme bezpečné přechody pro chodce na místech s vysokou intenzitou automobilové a pěší dopravy, na semaforech budou mít chodci více času.

Vytvoříme bezpečnou dopravní infrastrukturu. Brát ohled bude zejména na děti, seniory a osoby se specifickými potřebami. Navážeme na projekt Bezbariérová Olomouc a budeme systematicky odstraňovat bariéry v dopravě. Bezpečná cesta do a ze školy je jednou z našich priorit.

Pohlídáme, aby městská hromadná doprava byla spolehlivá, komfortní a levná. Obnovíme krátkodobou jízdenku na 10 minut za 10 korun. Ještě více zvýhodníme pravidelně dojíždějící s dlouhodobými kupóny. Zlevníme jízdné dětem.

Zajistíme dostupné parkování pro obyvatele v centru i na olomouckých sídlištích. Nedostatek parkovacích míst v širším centru vyřešíme zavedením placeného stání pro dojíždějící. Obyvatelé s trvalým bydlištěm budou parkovat první rok zdarma, následně za symbolický roční poplatek.

Cenu za parkování v centru města vrátíme na 30 Kč za hodinu a umožníme parkování na hodinu denně zdarma pro všechny.

Na sídlištích vytvoříme do deseti let tři tisíce nových parkovacích míst.

Věnujeme zvláštní péči chodníkům a pěším trasám, které jsou v havarijním stavu, v centru města i na sídlištích a olomouckých předměstích. Vybudujeme síť bezbariérových a komfortních tras, kde budou chodci chráněni – před hlukem a prachem z automobilové dopravy zelenými pásy a před sluncem alejemi stromů.

Dokončíme ucelenou síť cyklostezek, které umožní pohodlnou a bezpečnou cestu do práce, do školy nebo za aktivním odpočinkem do přírody.

Urychlíme dostavbu jihozápadního obchvatu města, východní tangenty a severního spoje. Výrazně omezíme tranzitní dopravu, zejména těžké nákladní automobily přes centrum města.

 

3. Moderní a úsporná Olomouc

Zvýšíme efektivitu magistrátu. Město provedeme skutečnou digitalizací v těch oblastech, kde online řešení zvýší efektivitu a zkvalitní služby pro občany. Zjednodušíme procesy na radnici a zaměříme se na jejich lepší koordinaci.

Vrátíme vodu do rukou Olomoučanů. Prameniště i přivaděče převezme samosprávami kontrolovaná společnost. Také díky tomu Olomoučané zaplatí za vodu méně.

Využijeme dotační programy k investicím do moderních technologií. Výrazně tak uspoříme na provozních výdajích města. Vybavíme veřejné budovy a školy fotovoltaikou a tepelnými čerpadly. Osvětlení ve městě osadíme úspornými technologiemi.

Podpoříme rozvoj technologických parků a inkubátorů pro rozjezd malých firem a startupů.

Zajistíme profesionální řízení městských společností. Ukončíme praxi, která z městských společností udělala trafiky pro politické strany.

Omezíme negativní sociální jevy přísnou regulací hazardu. Místo pěti desítek schválených heren musí stačit čtyři kasina.

Snížíme dluh města. S veřejnými penězi budeme hospodařit tak, abychom snížili zadlužení města, které je jedno z nejvyšších v ČR.

Investovat budeme rozumně! Investice v dopravě, do škol a do další městské infrastruktury se budou řídit plánem priorit. Revidujeme investiční projekty a aktualizujeme je, aby odpovídaly 21. století a aktuálním potřebám města. Už žádné další promrhané peníze.

 

4. Kulturní a vzdělané město

Vytvoříme z Olomouce město vzdělanosti a příležitostí. Dosavadní „město s univerzitou“ proměníme na „univerzitní město“. S Univerzitou Palackého budeme těsně spolupracovat na městských rozvojových projektech. Analytické kapacity univerzitních pracovišť přispějí k rozhodování radnice založenému na datech a faktech. Inovační i technologický potenciál univerzity může urychlit proměnu Olomouce ve zdravé a chytré město, které udává trend ostatním municipalitám v Česku.

Změníme způsob výběru ředitelů základních škol zřizovaných městem. Dobrý ředitel znamená kvalitní vedení a udržitelné hospodaření školy, přívětivé školní klima, bezpečí pro děti, partnerskou komunikaci s rodiči a dětmi i aktivity v projektové činnosti.

Novým ředitelům přispějeme na další vzdělávání v programech Ředitel naživo nebo Lídr školy.

Zajistíme ve školách i školkách dostatek míst pro všechny děti. Není přijatelné, aby občané města měli potíže při hledání vzdělávacích příležitostí pro své děti v mateřských a základních školách.

Začneme využívat zkušenosti ze zahraničí, zejména z našich partnerských měst, a podpoříme vybrané vzdělávací a komunitní aktivity kulturních a příspěvkových organizací.

Zásadním způsobem proměníme účel a podobu květinové a zahradnické výstavy Flora, která má potenciál stát se evropským festivalem floristiky.

Vytvoříme podmínky pro kulturu a kreativitu i mimo historické centrum. Podpoříme každou městskou část, která si umí na sídliště, hřiště nebo náves pozvat kapelu, uspořádat místní trhy nebo malé divadlo.

Zlepšíme fungování a pozici kanceláře městského architekta. Stanovisko kanceláře musí být  respektováno a mít určující vliv na finální podobu rozhodnutí týkající se veřejného prostoru nebo rekonstrukcí městských budov a pozemků.

Vypracujeme jasná pravidla pro využívání veřejného prostoru. Zvýhodníme ty, kteří s městským prostorem zacházejí citlivě a nezabírají si jej pro vlastní komerční účely.

Přestaneme Olomouc „ochutnávat, očichávat a nahmatávat“. Dáme městu konečně takovou propagaci a funkční webovou i mobilní aplikaci, jakou si zaslouží druhá největší městská památková rezervace v České republice s unikátní památkou UNESCO v centru.

 

5. Chytré a vstřícné město

Změníme systém financování městských částí. Bude spravedlivější k velkým městským částem a umožní komisím šetřit si peníze pro svou městskou část na virtuálním účtu.

Zavedeme pozici „správce – údržbář“. Údržbu čtvrti včetně jednoduchých oprav či sekání trávníků může vykonávat místní živnostník.

Budeme pozitivně motivovat lidi k tomu, aby si v Olomouci zřídili trvalé bydliště. Může jít o slevu na platbě za odpad, bezplatnou jízdu v MHD po určitý čas, zvýhodněné vstupné do divadla a dalších zařízení zřizovaných či dotovaných městem.

Chytré město začíná u chytrých lidí. Smart city pro nás nejsou předražené lavičky s nabíječkou a chytré koše, ale efektivně řešená správa města a investice.

Zajistíme dostupné bydlení pro mladé lidi, kteří chtějí v Olomouci zůstat a pracovat. Využijeme městské pozemky a existující brownfieldy (opuštěné areály závodů či skladů) na výstavbu jednoduchých startovacích bytů, aby z Olomouce neodcházeli absolventi škol.

Zjednodušíme občanům vyřizování běžné městské agendy, jakými jsou výměna dokladů, platba za komunální odpad, poplatky za psa atd. Velké části občanů budou sloužit přehledné a uživatelsky vstřícné mobilní aplikace. Starším ročníkům nabídneme jednodušší „papírová“ řešení.

Prosadíme transparentní a digitalizované řízení města a zabráníme klientelismu. Chceme systém přehledných veřejných zakázek pod veřejnou kontrolou. Důležité veřejné zakázky budeme posuzovat nejen podle nejnižší ceny, ale také podle nabízené kvality a rychlosti realizace a komfortu pro občany.

 

6. Město, které se stará o své občany

Zvýšíme dostupnost bydlení především podporou výstavby městských bytů pro ohrožené skupiny obyvatel (senioři, absolventi škol, neúplné rodiny apod.)

Zaměříme na prevenci ztráty bydlení ohrožených skupin obyvatel využitím sítě sociálních služeb. Uvedeme do praxe Koncepci dostupného a sociálního bydlení SMOL na roky 2021–2027.

Podpoříme projekty na podporu rodinné politiky. Zaměříme se na aktivity pro rodiny s dětmi včetně seniorské populace. Vytipujeme konkrétní místa pro podporu komunitních rodinných aktivit v jednotlivých městských částech.

Vytvoříme nové mezigenerační programy a podpoříme existující. Do systému služeb o seniory začleníme chybějící depistáž (vyhledávání osob, kterým hrozí sociální vyloučení nebo ztráta bydlení). Podpoříme programy pro aktivní stárnutí rozšířením aktivit v Klubech pro seniory.

Výrazně podpoříme terénní, ambulantní i pobytové sociální služby ve městě včetně hospicové péče.

Zajistíme finanční stabilitu sociálních služeb a služeb sociální prevence využitím víceletého financování. Osoby, které pečují o své blízké získají větší podporu. Podpoříme rozšíření tísňového volání připojením na pult Městské policie.

Zvýšíme bezpečnost občanů a návštěvníků města, zaměříme se na rozšíření aktivit prevence kriminality a ochrany obyvatel.

Připravíme projekt na výstavbu hasičské zbrojnice v Holici. Dostavíme zbrojnici v Radíkově.

Podpoříme spolkovou dobrovolnou činnost v městských částech. Zkvalitníme materiální vybavení spolků s ohledem na reálné potřeby a tradice v konkrétních částech města.

 

7. Město plné sportovních a volnočasových aktivit

Výrazně podpoříme amatérský a zájmový sport. Jednoznačně upřednostníme přirozený pohyb a sport dětí a mládeže. Zlepšíme dostupnost sportovišť, vybavení tělocvičen a finančně podpoříme zájmový sport a pohybové aktivity ve volném čase pro všechny generace.

V přístupu k aktivnímu trávení volného času a v metodice sportování a pohybové aktivity se opřeme o konkrétní výsledky, data a doporučení odborníků z Fakulty tělesné kultury UP a budeme je aplikovat v praxi. To se týká také podoby sportovišť, rozvoje pohybové gramotnosti dětí apod.

Změníme roky zaběhnutou praxi a podporu profesionálních klubů ze strany města podmíníme aktivním zapojením klubů do aktivit sportu pro všechny (dětské sportovní kluby, aktivní účast na akcích města apod.).

Nepodpoříme další pro město nevýhodné marketingové smlouvy s fotbalovým a hokejovým klubem a dalšími profesionálními sportovními kluby. Zastavíme přelévání peněz určených na podporu mládežnického výkonnostního či vrcholového sportu do profesionálního sportu dospělých.

Zvětšíme hustotu sítě volnočasových sportovišť a workoutových hřišť. Podpoříme systém, ve kterém si jednoduché prvky na protažení mohou instalovat i jednotlivé městské části na tradičních procházkových trasách ve své čtvrti.

Prosadíme výstavbu nové „Malé haly“. Pomůžeme rozvoji olomouckého hokeje a podpoříme bruslení pro širokou veřejnost z Olomouce a okolí.

2022 © Starostové a nezávislí    I    Tento web nesbírá žádná cookies